Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Medcontrol Systems s.r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti Medcontrol systems s.r.o.

 

I. Pojmy

1. Predávajúci – spoločnosť MedControl Systems s.r.o. je prevádzkovateľ internetového obchodu www.medcontrol.sk a alternatívnych domén www.medcontrol.eu, www.dosecontrol.eu

2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim

3. Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.medcontrol.sk

4. Objednávka - návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vykonaný elektronicky alebo telefonicky.

5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II. Objednávka

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od vystavenia objednávky a to v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo zásielka nebola odoslaná. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.

2. Informácia o zaslaní tovaru bude kupujúcemu odoslaná e-mailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

III. Platobné podmienky

1. Ceny uvádzané na stránke www.medcontrol.eu sú konečné.

2. Cena tovaru uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa platí vždy len do okamihu jej zmeny. Pre objednávky odoslané po prevedení zmeny je vždy rozhodná cena nová t.j. cena aktuálne platná

3. Kupujúci vykonáva platbu v EUR / € a to nasledovnými spôsobmi:
a) Pri prevzatí tovaru: formou dobierky
b) Vopred pred prevzatím tovaru prevodom na účet

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

1. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť vykonané elektronicky alebo písomne.

2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 2,90 EUR a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

V. Dodanie tovaru

1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

2. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci a hradí kupujúci. Zásielka obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci.

 

VI. Poplatky za prepravu

1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

2. Spôsob dodania si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru z nasledovný možností:
KURIÉR DOBIERKA 2,90 €
OSOBNÝ ODBER 0,00 €
Doručenie je realizované v pracovných dňoch. Krátko pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania.

Predávajúci môže v rámci obchodnej akcie ponúknuť kupujúcemu aj výhodnejšie podmienky prepravy tovaru (napríklad dopravu pri určitej výške nákupu zdarma).

Zákazník je povinný skontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je potrebné uviesť výhrady do prepravného listu.

Ihneď po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na zákaznícku linku alebo emailovú adresu predávajúceho. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď resp. najneskôr do 12 hodín od prevzatia, vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu nebudú brané do úvahy.

 

VII. Záruka a reklamácia

1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.

2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

4. Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii. Bližšie informácie k správnemu spôsobu používania tovaru sa nachádzajú v návode na použitie tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5. Reklamovaný výrobok je potrebné zaslať späť na adresu spoločnosti: MedControl Systems s.r.o., Pálffyho 10, 900 25 Chorvátsky Grob,Slovensko.

6. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej predávajúcim, napr. e-mailom alebo v písomne. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch do 7 dní od jej uplatnenia.

8. Reklamácia sa považuje za vybavenú výmenou výrobku, alebo vrátením kúpnej ceny výrobku.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch používaných predávajúcim.

2. Kupujúci súhlasí s monitorovaním jeho aktivity na internetových stránkach predávajúceho a ukladaním týchto informácií za účelom vylepšenia kvality poskytovaných služieb.

3. Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov na účely vybavenia jeho objednávky, na komunikáciu predávajúceho s kupujúcim a na marketingové aktivity vykonávané priamo predávajúcim (napr. odber noviniek cez e-mail, zaslanie propagačných materiálov a podobne).

4. Predávajúci spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov predávajúceho, za účelom doručenia tovaru kupujúcemu alebo riešenia reklamácie kupujúceho.

6. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov, ich využívaniu v poštovom styku a požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) písomne alebo mailom na info@medcontrol.eu. Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s ich obsahom. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa tieto obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené.

5. Ponuka platí len do vypredania zásob.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

V Bratislave, dňa 1. júna 2018

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k našim partnerom. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie